دانلود کاتالوگ پتن Potain E2-23A

تاور کرین ساخت فرانسه به مدل POTAIN E2/23A تفاوتی که با تاور کرین POTAIN E2/23 دارد مربوط به کمفلش آنهاست در نوع اولی طول کمفلش 17.5 متر می باشد ولی در نوع دوم  11.88 متر می باشد نکته حایز اهمیت این است که از لحاظ باربرداری مدل قویتر از دومی می باشد. از نقطه نظر خود ایستایی نیز نوع اول دست برتر از نوع دومی می باشد طوریکه مدل A تاور کرینی به ارتفاع 60 متر می باشد که در نوع خود بینظیر می باشد ولی نوع دوم 46 متر می باشد که نیاز به آنکاراژ ببیشتر و در نتیجه هزینه بیشتری را خواهد داشت .از نظر نوع کالسکه تاور کرین نیز کالسکه نوع اول از نوع دوم بزرگتر می باشد طوریکه که کالسکه نوع اول 6 در 6 متر ولی کالسکه نوع اول 4.5 در 4.5 متر می باشد. نوع دوم دارای سکشن ارتفاعی بزرگتر نسبت به نوع اول می باشد همانطور که در پست قبلی نیز عنوان شد تاور کرین POTAIN E2/23A  دارای سکشن ارتفاعی 2 در 2 در 3 متر ولی سکشن ارتفاعی تاور کرین پوتن E2/23 به اندازه 1.6 در 1.6 در 3 متر می باشد.

از لحاظ قدرت باربرداری نیز در طول فلش نزدیک 700 کیلوگرم بیشتر می باشد که نکته بسیار مهم می باشد .

دانلود کاتالوگ پتن Potain E2-23A

پیام بگذارید

کلیه فیلدهای مشخص شده با ستاره (*) الزامی است

هشت + هجده =