مشاوره فنی

مشاوره فنی

تاور کرین ها برای بلند کردن بار های سنگین استفاده می شوند. آن ها می توانند بار های با وزن بیشتری را بلند کنند زیرا ظرفیت وزن بیشتری دارند. تاور کرین ها اشکال مدرن جرثقیل های تعادلی هستند(برای اطلاعات بیشتر به بخش مشاوره تاورکرین ،کیا تاور کرین مراجعه کنید). ببشترین تقاضا [...]

ادامه مطالب