حداکثر بار مجاز تاور کرین

حداکثر بار مجاز تاور کرین

حداکثر بار مجاز تاور کرین : در تاورکرین از دو سویچ محدود کننده برای اطمینان از اینکه حداکثر بار مجاز تاور کرین رعایت شده باشد ، استفاده شده است. وقتی که حداکثر بار مجاز تاور کرین بر آن وارد می شود سویچ باعث می شود که کابل ها کشیده شده . [...]

ادامه مطالب