تعمیرات و نگهداری تاور کرین

تعمیرات و نگهداری تاور کرین

تعمیرات و نگهداری تاور کرین را می توان به دو بخش اساسی الکتریکال و مکانیکال تقسیم نمود که به اجمال در خصوص این دو بخش توضیحاتی خواهیم داد. بخش الکتریکال تعمیرات تاور کرین به فعالیتهایی گفته می شود که شامل بازدید و سرویس قسمت های برقی می شود. قسمت های [...]

ادامه مطالب