حداکثر بار مجاز تاورکرین

حداکثر بار مجاز تاورکرین

حداکثر بار مجاز انواع تاور کرین : یک تاورکرین معمولی چنین مشخصاتی دارد: حداکثر ارتفاع معادل 265 فوت یا 80 متر است. در تاورکرین از دو سویچ محدود کننده برای اطمینان از اینکه اپراتور باری حداکثر بار مجاز بر آن وارد نکند استفاده شده است. وقتی که حداکثر بار بر تاورکرین وارد [...]

ادامه مطالب