دانلود کاتالوگ پتن Potain E2-23A

تاور کرین ساخت فرانسه به مدل POTAIN E2/23A تفاوتی که با تاور کرین POTAIN E2/23 دارد مربوط به کمفلش آنهاست در نوع اولی طول کمفلش 17.5 متر می باشد ولی در نوع دوم  11.88 متر می باشد نکته حایز اهمیت این است که از لحاظ باربرداری مدل A قویتر از دومی می باشد. از [...]

ادامه مطالب