دانلود کاتالوگ پتن Potain F2-20

تاور کرین پوتن F2/20 تاور کرینی به ظرفیت 8 تن و طول فلش 50 متر و طول کمفلش 22.5 متر می باشد و در صورت نصب  تاور کرین پوتن با طول فلش 30 متر تا 45 متر طول فلش 17.5 متر خواهد بود.ارتفاع استاندارد یعنی خود ایستایی تاور کرین پتن [...]

ادامه مطالب