علل سقوط تاور کرین

علل سقوط تاور کرین

سقوط تاور کرین  .عوامل متعددی در این حادثه موثر است که دو دسته خطاهای سازه(مکانیکی) و خطاهای انسانی می باشد. خطاهای مکانیکی شامل چند قست شده که به آنها اشاره می شود. 1. خستگی آهن. غالبا تاورها از مبادی کشورهای اروپایی یا حاشیه خلیج وارد کشور می شوند . شرکت [...]

ادامه مطالب