محدودیت ارتفاع تاورکرین

محدودیت ارتفاع تاورکرین

دلیل صحیح این که جرثقیل برج (TC) برعکس نمی شود این است که نیروهای واژگون پایه بزرگ بتونی را که روی آن نشسته خنثی می کند. یک قسمت فونداسیون جرثقیل وجود دارد که به پایه بتونی ریخته شده است و جرثقیل برج نیز به این قسمت بسته می شود. با این [...]

ادامه مطالب